Sunday, 21 October 2012

TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA



PENGENALAN
Teori perkembangan kerjaya juga dikenali sebagai teori pendekatan proses.sesuai dengan gelaran yang diberikan iaitu teori perkembangan,teori ini memberi penekanan kepada proses perkembangan kerjaya itu sendiri berasaskan faktor masa.antara teori yang dikategorikan sebagai perkembangan kerjaya ini ialah Teori Pekembangan Kerjaya Ginzberg,Teori Perkembangan Kerjaya Ann Roe dan Teori Perkembangan Kerjaya Super .

TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA GINZBERG
Teori perkembangan kerjaya ginzberg merupakan hasil usaha sama empat orang pakar daripada bidang ekonomi,sosiologi,dan psikologi(ginzberg et al 1971) mengikut teori ini,seseorang itu bergerak mengikut beberapa peringkat yang kait mengait antara satu sama lain.proses pemilihan kerjaya yang merupakan suatu pilihan semasa dianggap sebagai perkara terpenting dan menjadi focus dalam teori ini.nilai,keadaan persekitaran sebenar,atribut psikologi,dan peluang pendidikan serta pencapaian member kesan kepada proses pemilihan ini dan kerana itu faktor-faktor ini perlu diambil kira semasa membuat pemilihan kerjaya.
Unsur unsur teori ginzberg

Ginzberg et al(dalam weinrach 1979) telah merumuskan teori perkembangan kerjaya mereka yang mengandungi empat unsur penting.unsur unsur itu ialah:
1.pemilihan kerjaya ialah satu proses perkembangan yang secara tipikal berlaku dalam satu jangka masa yang lebih dari sepuluh tahun.menurut ginzberg,pemilihan kerjaya merupakan satu proses perkembangan yang berlaku dalam suatu jangka masa tertentu yang melebihi 10 tahun.pernyataan ini menurut super diambil daripada satu kenyataan rasmi yang dibuat oleh the principles and practice of vocational guidance yang asalnya dikemukakan oleh the national vocational guidance association 25 tahun yang lalu.hal ini berkaitan dengan perbincangan tentang fakta bahawa pemilihan pekerjaan ialah satu proses yang mungkin boleh berlaku dalam jangka masa panjang.perkara ini bermakna perkembangan kerjaya hanya berlaku pada tempoh tertentu dan akan berhenti apabila tiba masanya.

2.proses perkembangan ini merupakan satu proses yang tidak boleh berpatah balik.proses perkembangan itu tidak boleh berundur.menurut super kesimpulan kedua ginzberg telah digunakan oleh charlotte buhler’s dalam teori tahap kehidupan,oleh lehman dan witty’s berkaitan dengan kajian mengenai minat permainan,oleh pressy,janney dan kuhlen’s tentang perbincangan perkembangan remaja dan orang dewasa,serta oleh super berkaitan dengan penyesuaian kerjaya
   Menurut super pengalaman seseorang individu tidak dapat dilengkapkan tetapi memerlukan pelaburan daripada segi masa,wang dan juga ego serta menghasilkan perubahan tertentu pada diri individu.hal ini menjadikan proses penyesuaian kerja sebagai satu proses yang berterusan dan berlanjutan.

3.proses pemilihan kerjaya berakhir apabila wujud kompromi di antara minat,kebolehan,nilai,dengan peluang peluang.proses pemilihan kerjaya akan berakhir apabila telah berlakunya kompromi antara minat,kebolehan,nilai dengan peluang yang ada.kesimpulan ketiga teori ginzberg ini pula,menurut super telah digambarkan dengan baik dalam amalan mendiagnosis individu yang diperkembangkan oleh Minnesota employment stabilization research institute 20 tahun lalu dan telah diperjelas oleh Patterson dan  daley.demonstrasi dan penerangan tentang kesimpulan ini telah dibuat melalui kajian oleh adjustment service,usa,17 tahun lalu dan juga telah menjadi dasar kepada persembahan penggunaan teknik diagnostic dalam teks seperti yang dikemukakn oleh bingham’s dan super sendiri yang kedua-duanya telah muncul sebelum ginzberg Berjaya melengkapkan kajiannya.

   Sebenarnya frank parson (1909),telah membincangkan isu kompromi ini apabila beliau menyatakan bahawa kaunseling kerjaya ialah satu proses membantu individu mengenal dirinya sendiri,mengenal dunia pekerjaan serta menyesuaikan diri dengan peluang pekerjaan berdasarkan kemampuan,minat,dan peluang yang ada.beliau telah menamakan proses akhir ini sebagai taalukan sebenar atau true reasoning.pemilihan kerjaya akan berakhir apabila individu berjaya memilih kerjaya yang bersesuaian dengan diri dan keperluan pekerjaan

4.terdapat tiga peringkat perkembangan kerjaya,iaitu peringkat fantasi (6 hingga 11 tahun)peringkat percubaan (11 hingga 18 tahun) dan peringkat realistic (17 hingga 20 tahun)
Jika dilihat daripada tahap perkembangan ini nampaknya perkembangan kerjaya tidak berlaku sebelum individu berumur 6 tahun dan akan berhenti apabila berumur 20 tahun.

   Walaubagaimanapun,setelah mendapat begitu banyak komen dan kritikan,ginzberg et al.(1972) telah membuat semakan terhadap teori yang telah dihasilkan oleh mereka.melalui proses semakan ini mereka membuat kenyataan baru iaitu proses perkembangan kerjaya bukan berakhir ketika individu berumur 20 tahun sebaliknya,proses perkembangan kerjaya satu proses yang berlaku sepanjang hayat individu.

Peringkat perkembangan kerjaya
Teori asal ginzbergb menyatakan bahawa proses membuat keputusan yang berkaitan dengan perkembangan kerjaya terbahagi kepada tiga peringkat,iaitu peringkat fantasi,percubaan dan realistik.

Peringkat fantasi
Individu berumur antara 6 hinnga 11 tahun.pada peringkat ini pemilihan kerjaya kanak kanak adalah berorientasikan permainan dan banyak dipengaruhi oleh orang dewasa yang signifikan dalam hidupnya tanpa memahami keadaan realitinya.implikasi daripada keadaan ini,kanak kanak akan memilih pekerjaan sebagai guru semata-mata kerana ingin menjadi seperti ibunya atau ayahnya,bukan kerana berminat kepada pekerjaan itu.

Peringkat percubaan
Individu berumur antara 11 hingga 18 tahun.peringkat ini dicirikan dengan individu mula membuat pemilihan kerjaya berdasarkan kepada apa yang diminatinya,kemudian mereka mula memikirkan sama ada kerjaya itu sesuai atau tidak dengan dirinya.peringkat ini dipecahkan pula kepada beberapa peringkat yang lebih khusus,iaitu:

1.Peringkat Minat
Individu berumur antara 13hingga 14 tahun ketika individu telah mula memasukkan faktor minat dalam pemilihan kerjaya
2.Peringkat kebolehan
Individu berumur antara 13 hingga 14 tahun,apabila individu telah mula mengambil kira faktor kebolehan dalam pemilihan kerjaya
3.Peringkat Nilai
Individu berumur antara 15 hingga 16 tahun,ketika individu telah mula memasukkan faktor nilai dalam pemilihan kerjaya
4.Peringkat Peralihan
Individu berumur dalam lingkungan 17 tahun,ketika individu mula menghubunkaitkan pemilihan-pemilihan kerjaya yang wujud dengan minat dan nilai yang ada padanya.di peringkat peralihan,individu mula bersedia ke arah reality,iaitu membuat pemilihan kerjaya yang sesuai dengan cita-cita mereka.

Peringkat Realistik
Individu berumur antara 17 hingga 20 tahun.pada peringkat ini,individu mula mendapatkan maklumat dan pengalaman-pengalaman yang dapat membantu mereka dalam membuat pemilihan kerjaya.di peringkat penghabluran,individu akan membuat penilaian terhdap semua faktor dan mula terlibat secara langsung dengan sesuatu kerjaya yang dipilih secara objektif,tetapi masih belum begitu jelas.di peringkat ini individu mula membuat pengkhususan dalam pemilihan kerjaya kerana mereka menyempitkan bidang pilihan kepada dua atau tiga pilihan sahaja.di peringkat ini individu akan menukar atau mengubah pilihan yang kurang tepat kepada pilihan yag lebih tepat,sesuai dengan minat dan niai yang ada padanya.
1.Peringkat Penjelajahan
Pada peringkat ini semua peluang pekerjaan di siasat dan dihalusi.semua pilihan yang ada disemak dengan teliti.
2.Peringkat Kebolehan
Pada peringkat ini individu menunjukkan kebolehan dan keupayaan membuat pilihan dengan kompromi sebagai faktor yang penting diambil kira.
3.Peringkat Ketentuan
Pada peringkat ini individu akan membuat ketentuan dan keputusan tentang kerjaya akan dibuat.perkara ini diikuti dengan langkah langkah wajar di ambil untuk melaksanakannya.

Kritikan Terhadap Teori Ginzberg
Sejak tahun 1953 lagi,banyak penyelidikan dan teori perkembangan ,pengukuran,dan pengubahsuaian kerjaya telah dibincangkan dan dibahaskan dalam forum,konvensyen dan seminar kerjaya di peringkat antarabangsa khususnya di benua amerika.hasil daripada perbincangan yang dibuat oleh pakar-pakar psikologi,ekonomi,dan pakar kemasyarakatan,maka mereka melihat bahawa teori kerjaya ini amat penting dan perlu bagi mewujudkan bidang pekerjaan yang dinamik,produktif,stabil,serta dapat mengimbangi tabii semulajadi manusia itu dengan kerjaya yang diceburi oleh mereka kedamaian manusia sejagat.
  Seperti yang telah diterangkan di atas,teori ini merupakan pembaik pulih daripada teori ginzberg et al.(1952),setelah super melihat ada beberapa kelemahan dan ketidak-serasian tentang teori tersebut dengan pendapat dan pandangannya sendiri.
   Menurut super,teori ginzberg ini sebenarnya hanyalah rumusan sahaja yang dibina berdasarkan kajian daripada literatur yang direka khusus untuk menjawab beberapa soalan atau persoalan yang dikemukakan oleh ahli kumpulan kajian dengan tujuan membantu mereka untuk menjalankan projek kajian mereka sendiri.oleh itu,super dangan beraninya telah mengkritikan teori ginzberg dan rakan-rakannya berdasarkan beberapa isu yang dianggap penting berserta dengan hujahnya iaitu:

Limitasi Teori Ginzberg
Ginzberg dan rakan-rakannya telah memperkembangan model perkembangan kerjaya dan mencadangkan bahawa proses membuat pemilihan kerjaya memerlukan beberapa siri keputusan dan kadangkala melibatkan keputusan-keputusan segera,bukan merupakan pemilihan pada satu-satu ketika.walaupun ginzberg memberikan perhatian kepada kumpulan-kumpulan minority dan golongan miskin di dalam teorinya,tetapi fakta yang ada menunjukkan bahawa model ini tidak pernah disemak semula untuk diaplikasi kepada kumpulan ras dan status sosioekonomi yang berbeza.ini disebabkan kekurangan utama pendekatan ini.menurut super (dalam weinrach 1979),teori ginzberg ada batasnya.antaranya ialah:
1.Teori ini dikatakan bukan hasil daripada satu kajian yang menyeluruh.pembentukannya hanya      berdasarkan sedikit kajian dan kemudian dibuat secara menyeluruh.pembentukannya hanya berdasarkan sedikit kajian dan kemudian dibuat secara menyeluruh.kajian juga dikatakan tidak mengikut kaedah penyelidikan yang sebenarnya.contohnya,dalam teorinya tiada ulasan-ulasan karya yang berasaskan pengalaman atau data-data yang mencukupi.
2. Pilihan menurut pandangan teori ginzberg tidak demokratik.tumpuan hanya kepada yang diutamakan bukannya merupakan pilihan bebas.
3. Dalam peringkat perkembangan apabila individu telah memilih,individu terpaksa membuat penyesuaian.elemen-elemen penyesuaian tidak banyak diperkatakan oleh ginzberg.beliau hanya memperkatakan pemilihan tetapi yang sebenarnya,ialah penyesuaian.
4. Tiada ulasan lanjut sekiranya pilihan individu tidak serasi iaitu wujud ketidakserasian antara apa-apa yang dikehendakinya dengan apa yang dimilikinya. Dalam hal ini,ginzberg tidak menerangkan konsep kompromi yang mesti ada untuk menyeimbangkan pilihan kerjaya kepada seseorang individu.

   Oleh sebab ginzberg pakar ekonomi dan bukan ahli psikologi,maka banyak pemboleh ubah psikolgi penting yang diberi perhatian dalam teori-teori kerjaya yang lain telah diketepikan dalam model ini.perkara ini merupakan kekurangan dalam teori ini.contohnya,terlalu sedikit cadangan dan perbincangan yang dibuat berhubung dengan punca terhasilnya aspirasi kerjaya.di samping itu ginzberg juga gagal untuk memberikan deskripsi berhubung dengan proses-proses yang terlibat dalam membuat keputusan kerjaya.
   Walaupun begitu,ginzberg telah memfokuskan perhatian kita kepada kepentingan faktor ekonomi dalam perkembangan kerjaya,iaitu satu faktor yang seringkali dilupakan dan diabaikan oleh penteori-penteori kerjaya lain.beliau juga telah menarik perhatian kita kepada pemboleh ubah status sosioekonomi tetapi seperti yang telah dibincangkan sebelum ini,namun ginzberg gagal untuk menghasilkan hipotesis-hipotesis tentang pertalian pemboleh ubah ini dengan proses perkembangan kerjaya.
    Model ginzberg gagal dalam banyak perkara termasuklah daripada segi komprehensifnya teori ini,definisi dan penjelasan tentang gagasan,dan integrasi proposisi.walaupun begitu,model ini telah mempertingkatkan pengetahuan kita tentang kepentingan pemboleh ubah ekonomi dan status sosioekonomi dalam proses perkembangan kerjaya.
    Model ini daripada segi aplikasi semasa agak kurang digunakan kerana kekurangan bukti-bukti empirikal yang menyokong teori,namun teori kerjaya ini akan terus signifikan daripada segi sejarah.

TEORI ANNE ROE
Latar Belakang Teori
Teori telah diperkenalkan oleh  Anne Roe dengan mengitegrasikan teori personaliti dengan klasifikasi pekerjaan. Roe merupakan ahli psikologi wanita yang cuba membincangkan peranan keluarga dalam teori kerjayanya. Teori Pemilihan Kerjaya Roe menumpu kepada dua bahagian iaitu personaliti dan klasifikasi pekerjaan bertujuan untuk melihat hubungan semua bidang pekerjaan dengan latar belakang keluarga dan pengalaman layanan ibu bapa semasa kanak-kanak.
     Menurut Roe,pengalaman awal kanak-kanak di rumag bersama ibu bapa merupakan asas kepada pembentukan personaliti dan sikap individu terhadap pemilihan termasuklah pemilihan kerjaya. Kanak-kanak menjadikan peranan dan tingkah laku ibu bapa sebagai model peranan dan tauladan. Hal ini bermaksud pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan perhubungan pada masa lalu dengan orang yang signifikan adalah penting dan mempengaruhi pemilihan kerjaya  seseorang individu (Brown & Brooks 1984). Roe membuat spekulasi bahawa interaksi dan gaya layanan ibu bapa yang diterima oleh seseorang individu adalah penting dalam menentukan orientasi pemilihan kerjaya.
      Daripada kajian yang telah dijalankan oleh Roe, beliau telah mengenalpasti bahawa ahli seni lukis mempunyai tret-tret personaliti tertentu yang unik seperti pasif,sensitif dan mempunyai keupayaan intelek yang tinggi. Roe (dalam Brown & Brooks (1984) juga menyatakan bahawa:
1)      Individu sebenarnya boleh dikelompokkan kepada pelbagai jenis pesonaliti tertentu.
2)      Terdapat beberapa pekerjaan tertentu yang sesuai dengan jenis personaliti yang dimiliki oleh individu.

Dengan perkataan lain bolehlah dirumuskan bahawa setiap individu di dunia ini memiliki personaliti yang unik yang membolehkannya bekerja dalam beberapa jenis pekerjaan. Kedua-dua kenyataan di atas sangat penting dalam teori ini dan merupakan intipati kepada teori ini.
Faktor Mempengaruhi Pemilihan Kerjaya
Teori Pemilihan Kerjaya Roe menyenaraikan tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan kerjaya individu. Faktor-faktor itu ialah latar belakang genetic, pengaruh tenaga psikik , serta pengaruh genetik dan hierarki keperluan individu.

Latar Belakang Genetik
Latar belakang genetik mempengaruhi pembentukan minat, kecerdasan, sikap dan personaliti individu yang akhirnya akan mempengaruhi pemilihan kerjaya seseorang individu. Selain itu, faktor genetik juga mempengaruhi sifat fizikal individu seperti ketinggian, kecantikan dan kecacatan individu.Individu yang rabun warna tentulah tidak seuai menjadi ahli kimia,sementara individu yang rendah tentulah tidak sesuai menjadi pegawai tentera dan polis. Teori ini nampaknya percaya bahawa faktor pewarisan atau biologi adalah penting dalam menentukan kerjaya individu.

Pengaruh Tenaga Psikik
Perkembangan keupayaan khas seseorang individu ditentukan oleh ke arah mana tenaga psikik diperkembangkan di luar kawalan atau tanpa sedar.Arah perkembangan ini pula terlebih dahulu ditentukan oleh bentuk kepuasan dan kekecewaan yang dialami oleh individu pada zaman kanak-kanak. Pada peringkat kanak-kanak, keperluan yang paling asas ialah keperluan untuk rasa dimiliki dan ini akan kekal sebagai elemen-elemen tidak sedar individu. Keperluan tidak sedar ini akan membentuk tenaga psikik dan seterusnya akan mempengaruhi bidang kerjaya individu.

Pengaruh Genetik dan Hierarki Keperluan
Pengaruh faktor genetik dan perkembangan hierarki keperluan mempengaruhi keputusan pemilihan kerjaya individu. Keperluan individu seperti yang dikemukakan oleh Maslow melalui hierarki kepeluan sentiasa akan mempengaruhi individu. Antara keperluan utama yang dikenalpasti oleh Maslow ialah fisiologikal, keselamatan, kasih saying, penghargaan kendiri dan kesempurnaan kendiri. Apabila keperluan asas telah dipenuhi, keperluan yang lebih tinggi terbentuk dan kepuasan ini akan terus meningkat sehingga mencapai keperluan yang paling tinggi, iaitu kesempurnaan kendiri. Keperluan yang kuat untuk memenuhi sesuatu keperluan merupakan sumber motivasi yang sangat kuat yang akan menggerakkan individu. Pengaruh genetik dan perkembangan motivasi individu akan menentukan perbezaan-perbezaan dalam pencapaian pekerjaan seseorang.

Usul Utama Teori Pemilihan Kerjaya Roe
 Pernyataan utama yang berkaitan dengan teorinya yang telah dihasilkan oleh beliau berdasarkan minat dan keperluan individu (dalam Brown & Brooks 1984).
1)      Pewarisan genetik menentukan had potensi perkembangan semua ciri-ciri yang ada tetapi had perincian serta sifat kawalan genetik keterbatasannya berbeza bagi ciri-ciri yang berlainan.
2)      Darjah dan hala perkembangan ciri yang diwarisi bukan sahaja dipengaruhi oleh pengalaman yang dialami oleh individu tetapi juga oleh semua aspek latar belakang kebudayaan dan kedudukan sosioekonomi keluarga.
3)      Corak perkembangan minat, sikap, dan pemboleh ubah personaliti lain dengan kawalan genetik, yang secara realitifnya kecil atau tidak spesifik pada asasnya ditentukan oleh pengalaman individu.
4)      Corak tenaga psikik yang terjadi dari segi pengurusan perhatian ialah penentu utama minat.
5)      Kekuatan keperluan-keperluan ini,kepuasan mereka dan organisasi mereka merupakan penentu-penentu  utama darjah motivasi yang dinyatakan dalam bentuk pencapaian.

Gaya Layanan Ibu bapa
Setiap individu akan mewarisi kecenderungan untuk menyalurkan tenaga dalaman kearah kerjaya yang tertentu. Kecenderungan ini pula banyak dipengaruhi oleh gaya layanan yang diterima anak-anak daripada ibu bapa mereka. Terdapat tiga teknik asas gaya layanan ibu bapa semasa mereka berinteraksi dengan anak-anak mereka, iaitu gaya layanan mesra, dingin dan menumpu.
2. PERKEMBANGAN KERJAYA, TEORI DAN PRAKTIS

Gaya Layanan mesra.
1)      Mesra bersahaja.
Ibu bapa yang mengamalkan gaya ini memberikan kasih sayang yang sederhana kepada anak-anak dan memberi perhatian kepada anak-anak apabila ada masa lapang.Ibu bapa sambil lewa, mempunyai peraturan tetapi tidak dikuatkuasakan atau dilaksanakan.

         2)Mesra pengasih.
        Ibu bapa memberi kemesraan dan kasih sayang kepada anak- anak dan mereka cenderung untuk cuba membantu anak-anak dalam menyelesaikan masalah-masalah penting dan rumit. Mereka juga memberi pujian dan kebebasan yang munasabah kepada anak-anak mereka.

Gaya Layanan Dingin
 1)  Dingin Mengabai
Ibu bapa yang mengabaikan gaya ini kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak. Mereka memberi penjagaan fizikal yang minimum dan selalu tidak menepati janji.
2)      Dingin Mengelak
Ibu bapa yang mengamalkan gaya ini bersifat dingin, tidak mengambil berat , selalu merendah-rendahkan kebolehan anak-anak dan sering kali menghina anak-anak.

Gaya Layanan Menumpu
1)      Terlampau Melindungi
Ibu bapa memberi perhatian kepada minat,memajakan anak-anak, memberi kasih sayang, menjaga keselamatan dan kurang memberi kebebasan kepada anak-anak. Ibu bapa juga memberi pujian dan ganjaran yang berlebih-lebihan sering kali mencampuri urusan anak-anak.
2)Terlampau Menuntut
Ibu bapa yang mengamalkan gaya asuhan ini selalunya dapat memenuhi segala keperluan psikologi dan meyediakan piawaian yang tinggi untuk diikuti oleh anak-anak. Peraturan yang dibuat sangat keras,tegas, dan anak-anak pula tidak boleh membantah ataupun memberikan pendapat. Mereka mahu anak-anak melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berguna dan cenderung membatasi hubungan anak-anak dengan rakan sebaya.

Hipotesis Teori Pemilihan Kerjaya Roe
Sehubungan itu, Anne Roe telah mengemukakan lima hipotesis yang menghubungkan gaya asuhan dengan pembetukan orientasi dan seterusnya pemilihan pekerjaan.
1)      Ibu bapa yang bersifat melindungi, menuntut dan pengasih akan menghasilkan anak-anak- yang berkecenderungan ke  arah berorienasikan manusia dan begitu juga dalam peilihan pekerjaan.
2)      Ibu bapa yang menolak, mengabai dan bersahaja akan menghasilkan anak-anak ke arah berorientasikan manusia dan begitu juga dalam pemilihan pekerjaan.
3)       Anak-anak yang terlampau dituntut serta dilindungi berkemungkinan berada dalam keadaan helah bela diri dan menjadi tidak berorientasikan manusia.
4)      Sesetengah ibu bapa yang mengelak dan mengabai berkemungkinan akan memilih kerjaya yang berorientasikan manusia.
5)      Layanan yang mencukupi kepada anak-anak oleh ibu bapa yang pengasih yang bersahaja di samping faktor lain seperti kebolehan individu mungkin menjadikan keperluan hubungan interpersonal lebih daripada keperluan peribadi.

Orientasi Utama dan Pemilihan Pekerjaan
Teori Pemilihan Kerjaya Roe cuba menerangkan gaya layanan yang diterima dari keluarga, keperluan-keperluan yang perlu dipenuhi dan hubungannya dengan pemilihan kerjaya yang diceburi. 
 Menurut Roe, ( dlm. Osipow 1973, dlm.Zunker 1981) orientasi pekerjaan boleh dikategorikan kepada dua kumpulan utama, iaitu berorientasikan manusia dan tidak berorientasi kan manusia.
Sehubungan dengan itu,pekerja yang bekerja dalam sektor pekerjaan yang berorientasikan manusia selalunya dating daripada keluarga yang mesra dan penuh kasih sayang serta diterima oleh kedua-dua ibu bapanya. Sementara itu,pekerja yang bekerja dalam sektor pekerjaan yang tidak berorientasikan manusia pula datang daripada keluarga yang mengalami suasana hidup yang dingin dan tidak dipedulikan dangan keperluan-keperluan emosinya tidak dipenuhi dengan secukupnya.
Teori pemilihan Kerjaya Roe juga telah mengkatogerikan pekerjaan kepada beberapa kumpulan daripada peringkat yang paling rendah kepada peringkat yang paling tinggi.Peringkat-perinkat tersebut adalah seperti jadual berikut.

Jadual 4.5 Kumpulan dan Orientasi  pekerjaan
Kumpulan
Kumpulan pekerjaan
Orientasi Pekerjaan
Kumpulan 1
 Perkhidmatan
        Manusia
Kumpulan 2
 Perniagaan
        Manusia
Kumpulan 3
 Orientasi
        Manusia
Kumpulan 4
 Teknologi
        Bukan Manusia
Kumpulan 6
 Sains
        Bukan Manusia
Kumpulan 7
 Kebudayaan Umum
         Manusia
Kumpulan 8
Seni dan Hiburan
         Manusia


                                 


Jadual 4.6: Peringkat-peringkat pekerjaan
                  Peringkat pekerjaan

       Keterangan pekerjaan
Profesional dan Pengurusan 1
Memiliki kelayakan ijazah kedua dan ketiga daripada institusi pengajian tinggi yang diiktiraf
Profesional dan Pengurusan 2
Memiliki keleyakan ijazah pertama daripada institusi pengajian tinggi yang diiktiraf
 Separa profesional
Mempunyai diploma dari institusi pengajian tinggi yang diiktiraf
 Berkemahiran
Mempunyai sijil kemahiran daripada institusi latihan formal yang diiktiraf
 Separa Berkemahiran
Tidak memerlukan kelayakan akademik trtentu atau sijil kemahiran tetapi telah mendapat latihan secara formal
 Tidak Berkemahiran
Tidak memerlukan kelulusan akademik tertentu atau sijil kemahiran

Komen Terhadap Pemilihan Kerjaya Roe
Teori Pemilihan Kerjaya Roe pula telah mengutarakan pertalian-pertalian antara persekiaran-persekitaran tertentu pada peringkat kanak-kanak, perkembagan keperluan, personaliti dan pemilihan kerjaya.Walaupun pada peringkat awal teori ini Anne Roe telah menggakan pendekatan sains dan saintifik, namun teorinya sekarang hanyalah teori yang bersifat umum.Sungguhpun AnneRoe menyatakan bahawa setiap individu dilahirkan dengan mewarisi tret-tret psikologikal, namun idea-idea ini amat sukar untuk dikaji.Selain itu, walaupun AnneRoe mengiktiraf kepentingan pemboleh ubah demografi social dalam pemilihan kerjaya, namun beliau masih belum dapat secara memadai menjelakan bagaimana pemboleh ubah ini berinterasi.
Anne Roe seperti juga kebanyakan penteori-penteori lain talah gagal untuk mengambl kira bagaimana proses  membuat keputusan yang sebenarnya berlaku. Ini merupakan satu lagi kelemahan teori ini.Selain itu, walaupun Anne Roe mempunyai latihan dalam bidang psikologi klinikal, tetapi beliau tidak mempunyai minat yang mendalam untuk memperkembangkan teori ini terutama dari segi aplikasinya. Oleh sebab itu masa depan teori ini agak kurang jelas dan tidak pasti.



TEORI SUPER                                                                    
 PENGENALAN      
Pada tahun 1952,Donald E.Super  telah memperkenalkan teori ini yang bersumberkan konsep-konsep kendiri yang ada dalam diri seseorang yang mempengaruhi pemilihan kerjaya dan kepuasan terakhir kerjaya seseorang.Pemilihan kerjaya yang dibuat oleh individu akan mencerminkan kesesuaian dengan konsep kendiri seseorang dan akan dapat memberikan kepuasan maksimum bagi satu-satu pengalaman alam kerjaya seseorang individu.teori ini asalnya dikatakan idea daripada rakan seangkatan Super iaitu Ginzberg(1951),tetapi Super menjadikannya lebih kompleks dengan menambahkan beberapa aspek seperti sosial,perkembangan dan psikologi
      Menurut Super,konsep kendiri pekerjaan seseorang terbina melalui pertumbuhan fizikal dan mental,pemerhatian terhadap kerja,mengenal pasti melalui kerjaya orang dewasa dan pengalaman-pengalaman umum yang diperoleh mereka.Menurut Super lagi,apabila pengalaman dan pengetahuan semakin berkembang dalam hubung kait dengan dunian pekerjaan,maka semakin sukar konsep kendiri pekerjaan seseorang.Oleh sebab itu,Super lebih gemar menggunakan pendekatan berbanding menggunakan teori.Super mencadangkan pendekatan yang dibawanya boleh diberikan nama differential iaitu perbezaan,development iaitu perkembangan dan social phenomenological psychology iaitu fenomena psikologi sosial.Super juga telah mengambil kira empat unsur yang utama dalam pendekatannya iaitu peringkat hidup semasa mencari vokasional,kematangan vokasional,pemindahan konsep kendiri kepada konsep kendiri vokasional dan corak kerjaya itu sendiri.

PERINGKAT PERKEMBANGAN KONSEP KENDIRI
Menurut Super,konsep kendiri sebenarnya adalah penilaian individu terhadap dirinya sendiri dengan mencari  kekuatan dan kelemahan yang ada dari aspek kematangan fizikal, mental,emosi,potensi diri,bakat semula jadi ,minat,nilai,kendiri moral dan etika,kendiri keluarga dan significant others,kendiri sosial ,tingkah laku dan kepuasan kendiri itu sendiri.Penilaian individu ini dilakukan secara semula jadi ,kadangkala disedari dan tanpa disedari.Dengan kata lain,individu akan mencari dirinya,memahami dirinya,dan akan bertindak mengikut kemampuan dirinya.
      Oleh yang demikian,individu yang mempunyai konsep kendiri positif  akan selalu dikaitkan dengan pencapaian akademik yang tinggi,pemilihan kerjaya yang baik dan gaya kepimpinan yang cemerlang manakala individu yang mempunyai konsep kendiri yang rendah akan dikaitkan pula dengan pencapaian akademik yang rendah,kerjaya yang kurang baik dan dan tidak stabil serta gaya kepimpinan yang lemah serta kucar kacir.
     Berdasarkan  konsep  dan  fakta di atas,Super dalam Brown&Brooks  (1984) telah membahagikan perkembangan konsep kendiri kepada lima peringkat,iaitu peringkat pertumbuhan(lahir-14 tahun),peringkat penerokaan(15-24 tahun),peringkat pengukuhan(25-44 tahun),peringkat pengekalan(45-64 tahun)dan peringkat penurunan(65 ke atas).Menurut Super,peringkat-peringkat ini pula akan banyak mempengaruhi pemilihan dan kestabilan kerjaya seseorang individu.
      Jika peringkat-peringkat perkembangan konsep kendiri ini tidak berjalan dengan lancar,maka individu dijangkakan akan menghadapi kesukaran dalam menentukan proses pemilihan kerjaya  pada peringkat seterusnya yang pada akhirnya  individu sukar untuk memperolehi kepuasan dalam kerjayanya.sebaliknya,jika peringkat-peringkat ini berlaku dengan cemerlang ,dengan individu mengalami proses kematangan yang baik,maka individu dipercayai akan mudah membuat keputusan kerjaya yang bersesuaian.
      Keputusan kerjaya yang tepat dan sesuai akan menentukan kepuasan dalam pekerjaan.Super percaya bahawa proses kematangan konsep kendiri  dalam perkembanan kerjaya ini boleh dijadikan kurikulum yang harus dipelajari sejak dari individu lahir sehinggalah individu mengalami penurunan.Oleh itu,untuk mencapai  objektif ini,individu hendaklah bersedia seawal mungkin bagi menghadapi sebarang kemungkinan.

ELEMEN-ELEMEN ASAS PEMBENTUKAN TEORI SUPER
1)      PERBEZAAN INDIVIDU:Dalam hal ini Super melihat manusia ialah individu yang berbeza-beza daripada segi minat,kecenderungan,kebolehan dan personaliti masing-masing.

2)      POTENSI YANG PELBAGAI:Manusia juga dikatakan mempunyai kepelbagaian kemampuan dan keupayaan dalam menentukan jenis kerjaya yang diceburi.Elimen ini penting dalam kaunseling kerjaya kerana setiap individu dikatakan mempunyai potensi untuk Berjaya dan mencapai kepuasan dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

3)      CORAK KEBOLEHAN BEKERJA:Setiap pekerjaan yang dilakukan dikatakan mempunyai corak-corak dan cirri-ciri tertentu yang didasari oleh kebolehan,minat,dan tret-tret personaliti.

4)      IDENTIFIKASI DAN MODEL PERANAN:Konsep ini berdasarkan analisis pengamal psikologi kaunseling yang mengenal pasti perkembangan individu adalah melalui keluarga dan remaja lain atau individu-individu yang signifikan dalam kehidupannya  
Pada zaman kanak-kanak dan akhirnya akan membentuk minat kepada sesuatu pekerjaan.Peranan model-model ini juga pada akhirnya menjadi contoh kepada perkembangan konsep kendiri individu itu sendiri.Proses pengubahsuaian yang berterusan antara konsep kendiri dengan sesuatu bidang pekerjaan akan juga bergantung kepada situasi tempat tinggal dan tempat bekerja mengikut masa dan pengalaman individu dalam membuat pilihan yang tepat.

5)      KESINAMBUNGAN PENYESUAIAN:Elemen ini dikatakan sebagai peringkat-peringkat  dalam perkembangan kehidupan yang dikategorikan kepada peringkat pertumbuhan,peringkat penerokaan,peringkat kemantapan,peringkat pengekalan dan peringkat penurunan.

6)      PERINGKAT-PERINGKAT KEHIDUPAN:Elemen ini menekankan tahap-tahap perkembangan kerjaya.Cadangan Super telah dikaji oleh ahli-ahli sosiologi dan psikologi dengan memerihalkannya sebagai satu turutan yang dipanggil edaran mini dan edaran maksi atau dikenali dengan edaran jangka pendek dan edaran jangka panjang.Keadaan ini bermula dengan peringkat pertumbuhan ,diikuti peringkat eksplorasi @penerokaan,penubuhan@pewujudan,pemeliharaan atau pengekalan dan akhirnya peringkat penurunan.

7)      CORAK KERJAYA:Peringkat pekerjaan yang dicapai dan urutannya,kekerapan,dan jangka masa kerja percubaan dan tetap ditentukan oleh tahap sosioekonomi ibu bapa,kebolehanmental,pendidikan,kemahiran,cirri-ciri personaliti, kehendak, nilai, minat, tret,dan konsep kendiri serta kematangan kerjaya juga ialah peluang-peluang yang terdedah kepada individu.
  
PERINGKAT PERKEMBANGAN KERJAYA
PERINGKAT PERTUMBUHAN (0-14 tahun)
Pada waktu ini,individu dirujuk kepada perkembangan fizikal dan psikologinya.Individu dikatakan membentuk sikap dan mekanisme tingkah lakunya yang akan menjadi komponen penting dalam konsep kendiri untuk hidup seterusnya.Dalam pada itu,pengalaman memberikan latar belakang pengetahuan terhadap dunia pekerjaan yang akhirnya akan digunakan untuk membuat pemilihan terakhir.
      Peringkat ini bermula apabila individu mendapat kesedaran bahawa pekerjaan ialah suatu aspek dalam kehidupan.Hal ini bermula pada peringkat fantasi dengan pemilihan yang ditunjukkan selalunya tidak realistik dan berhubung rapat dengan cara hidup bermain-main.Sebagai contoh,anak-anak ingin menjadi angkasawan,superman,batman dan idola yang difikirkan popular,gagah,menarik,pandai,menawan hati,dan sebagainya.Pemilihan seperti ini dilihat sebagai kabur,bersifat sementara,dan tidak begitu bererti bagi individu pada jangka masa  panjang.

PERINGKAT PENEROKAAN (15-24)
Peringkat ini terbahagi kepada dua fasa iaitu fasa tentatif dan realistik .Pada fasa tentatif,ketika dalam peringkat penerokaan,individu mula menyempitkan pemilihannya kepada beberapa kemungkinan.hal ini disebabkan oleh beberapa ketidak pastian tentang keupayaan,latihan yang disediakan,peluang pekerjaan,senarai pemilihan yang mungkin juga akan menjadi terhad dan sempit.
       Pada fasa realistik,masih dalam penerokaan,individu akan lebih menyempitkan pemilihan kerjayanya kepada pekerjaan yang dapat dicapai olehnya dan dapat pula memberikan kesempatan atau peluang-peluang yang baik yang dirasakan lebih mustahak kepadanya.

PERINGKAT PENGUKUHAN(25-44)
Peringkat ini terbahagi kepada dua fasa iaitu fasa percubaan dan stabil.Pada fasa percubaan,individu mula memperlihatkan hubungan antara penemuan awal dengan pengalaman bekerja.Pada masa ini individu mencuba,meninjau,dan menilai untuk memastikan pilihan dan keputusan yang dibuat pada peringkat penerokaan boleh direalisasikan.
      Pada peringkat ini,individu mungkin sudah menjawat satu pekerjaan  dengan satu perasaan bahawa ia pasti akan menukar kerjayanya jika kerjaya itu tidak bersesuaian.Secara beransur-ansur,individu mula menimba pengalaman dan bertambah cekap dan akhirnya menjadi fasa stabil.Dari sinilah,aspek pekerjaan ini di bawa ke dalam konsep kendirinya dan pekerjaan itu kemudiannya diterima sebagai sesuatu yang memberikan kepuasan dalam hidupnya.Bagi sesetengah orang,tahun-tahun inilah yang merupakan tahun yang paling kreatif baginya.

PERINGKAT PENGEKALAN (45-64)
Peringkat ini dicirikan dengan individu cuba berusaha untuk meneruskan dan membaiki situasi pekerjaannya.Disebabkan pekerjaan dan konsep kendirinya mempunyai hubungan yang erat,maka proses perubahan atau penyesuaian akan terus berlaku.Individu ini akan meneruskan situasi kerja yang dapat memberikan kepuasan yang lebih kepada dirinya.Individu juga akan melihatnya kembali @mengubah keadaan atau aspek yang tidak menyeronokkan atau menyakitkan dirinya.Walau bagaimanapun hal ini tidaklah sampai terus mengeluarkan individu  tersebut dari dunia pekerjaannya.

PERINGKAT PENURUNAN (65 KEATAS)
Peringkat ini dikaitkan dengan waktu hampir pencen atau bersara dengan penekanan individu pada kerja,berfokus kepada melaksanakan tugasnya dengan output yang minimum.Disebabkan kekuatan daya fizikal dan mental menurun,aktiviti kerja mula bertukar dari atas ke bawah.Langkah dan cara bekerja mula tersangkut-sangkut,tugas mula berubah atau bentuk kerja juga turut bertukar bagi menyesuaikan kebolehan yang mula menunjukkan penurunan.
      Peringkat-peringkat perkembangan pekerjaan Super ini dapat membentuk satu rangka untuk tingkah laku dan sikap kerjaya yang dinyatakan menerusi lima aktiviti yang kemudiannya dikenali sebagai tugas-tugas perkembangan kerjaya.Perkara ini dapat dinyatakan seperti dalam jadual di bawah:

JADUAL 5.1 : TUGAS-TUGAS PERKEMBANGAN KERJAYA MENGIKUT SUPER
Tugas-tugas  perkembangan kerjaya
                  umur
           Sifat-sifat umum
Kristalisasi
             14-18 tahun
Dalam masa proses membentuk satu matlamat umum kerjaya menerusi sumber-sumber kesedaran,minat,nilai-nilai,dan merancang kerjaya yang dikehendakinya.
Pengkhususan
             18-21 tahun
Dalam masa bergerak dari pemilihan cadangan-cadangan kerjaya kepada pemilihan satu kerjaya tertentu.
Pelaksanaan
             21-24 tahun
Dalam masa memenuhi latihan kerjaya yang dibuat dan terus memasuki bidang pekerjaan.
Kestabilan
             24-35 tahun
Dalam masa penetapan pemilihan kerjaya oleh pengalaman bekerjanya yang sebenar dan menggunakan bakat untuk menunjukkan pemilihan kerjaya itu sebagai suatu yang paling tepat.
Pengukuhan
             >35 tahun
Dalam masa memperkenalkannya ke dalam kerjaya yang berlanjutan status,dan senioriti atau kekananan.

CORAK KERJAYA
Semua faktor latar belakang pengalaman individu akan menyumbangkan sesuatu tindakan terhadap sikap dan tingkah laku.Tahap sosioekonomi keluarga misalnya ialah faktor yang amat signifikan kerana dalam lingkungan keluargalah hubungan awal individu dengan dunia pekerjaan berlaku menerusi interaksinya dengan ibu bapa,keluarga dan kawan-kawan.
      Dengan menyaksikan kejayaan,kegagalan,kekecewaan dan mendengar perbincangan tentang pengalaman kerja ,perkara-perkara tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kerjaya individu pada masa depan.Begitu juga dengan kebolehan mental yang merupakan faktor utama bagi kejayaan dalam bidang akademik,yang sudah tentu akan lebih banyak membuka peluang pekerjaan yang bersesuaian dengan individu.
      Teori corak kerjaya ini merupakan kunci dalam pembentukan teori asas bimbingan kerjaya kerana boleh membantu para kaunselor khususnya kaunselor kerjaya untuk melihat dengan lebih dekat tentang aspek sosial,pendidikan,dan kebolehan atau mobiliti pekerjaan seseorang klien.
1)      Perkembangan dapat dibimbing
Biarpun ada bukti yang longgar menunjukkan keupayaan dan personality ialah warisan system respond an endoktrin,ada juga bukti kukuh yang menunjukkan persekitaran juga turut menyumbang ke arah kecerdikan dan personaliti yang berfungsi.Elemen ini juga telah menjadi asas kepada teori yang menyatakan bahawa perkembangan kerjaya dapat dibimbing dengan mempercepat proses kematangan,kebolehan dan minatdan sebahagiannya lagi dengan pengujian-pengujian realiti dan memperkembangkan konserp kendiri  individu itu.

      Dengan perkataan lain,individu dapat dibentuk untuk menuju ke arah pilihan kerjaya yang memuaskan hatinya dengan dua cara iaitu a) membantu memperkembangkan keupayaan dan minat, b) membantu individu mengenalpasti dan memahami kekuatan dan kelemahan dirinya supaya dia dapat membuat pilihan kerjaya yang paling tepat.Di sinilah letaknya peranan sekolah,guru dan kaunselor yang boleh memberikan motivasi,maklumat kerjaya dan mengadakan ujian-ujian minat dan sebagainya.
2)      Perkembangan adalah hasil interaksi
Proses perkembangan kerjaya sebenarnya ialah proses pembentukan dan pelaksanan konsep kendiri.Proses ini juga merupakan tatacara sintesis dan kompromi,iaitu konsep kendiri ialah hasil interaksi antara warisan kecerdasan,penampilan fizikal,peluang untuk memerhati dan memainkan pelbagai peranan serta penilaian mengenai sejauh mana hasil tindakan yang dipersetujui oleh ketua dan rakan sejawat.
      Semasa waktu pembelajaran,sebelum memasuki dunia pekerjaan yang sebenar,seseorang individu akan menjangkakan pekerjaan yang memainkan peranan penting dalam perkembangan konsep kendiri mereka.Setiap individu akan cuba mengekalkan atau mengembangkan konsep kendiri yang disukainya dan menjurus ke arah aktiviti yang akan membenarkannya dikekalkan atau diperbaiki imej kendiri yang ingin dimiliki itu.Pada masa yang sama,desakan dalaman yang kuat akan menolak individu ke arah konsep kendiri yang ideal.Keadaan ini akan akan mempertemukan konsep kendiri ideal dengan konsep kendiri sebenar.Jika ini berlaku sudah tentu akan berlaku halangan seperti pembatasan minda,pengalaman,minat ataupun aspek batasan diri daripada persekitaran luaran.Faktor-faktor ini kemudiannya akan mengganggu proses  pencapaian konsep kendiri ideal dan akan berakhir dengan individu  
Itu berkompromi atau menerima sesuatu yang kurang sedikit daripada yang ideal.

PELANGI KERJAYA KEHIDUPAN
Super(1980) memerihalkan rajah pelangi kerjaya kehidupan,dengan rajah tersebut menekankan perbezaan peranan yang dimainkan oleh setiap individu semasa jangka hayatnya dan pengaruh peranan-peranan ini terhadap gaya hidup dan kerjaya.Peranan tipikal bagi kebanyakkan orang termasuklah kanak-kanak,pelajar,warganegara,pekerja,pasangan,pembuat rumah,ibu bapa dan individu yang telah pencen.Peranan-peranan ini menekankan aspek sepanjang hayat perkembangan kerjaya.

DINAMIKA CORAK KERJAYA
Mungkin tidak banyak yang mengetahui corak kerjaya yang dinamik.Walau bagaimanapun,terdapat beberapa kajian,antaranya yang telah dijalankan oleh Terman (31 kajian) yang menceritakan kecerdasan,strong(26 kajian)tentang minat bdan Hollinghead (11 kajian)tentang status sosial.Namun begitu,tidak ada kajian yang dibuat berkenaan dengan interaksi perkara-perkara ini dengan faktor-faktor lain untuk menegaskan sama ada individu yang dikaji akan mempunyai corak kerjaya yang tipikal atau tidak tipikal dengan paras sosioekonomi ibu bapanya.Berdasarkan sebab inilah satu kajian tentang corak kerjayatelah dilancarkan di Middleton,New York.

      Sehubungan dengan interaksi individu dengan persekitarannya semasa perkembangan ini juga,Super telah mengemukakan satu lagi usul.Menurut Super,proses kompromi antara individu dengan faktor-faktor sosial dan antara konsep kendiri  dengan reality merupakan satu permainan peranan,sama ada peranan yang dimainkan itu secara khayalan seperti dalam proses temu duga kaunseling atau pun dalam aktiviti kehidupan sebenar seperti di dalam kelas di sekolah,di kelab-kelab pekerjaan separuh masa dan pekerjaan tetap.

      Pengubahsuaian aspek kerjaya oleh konsep kendiri dapat berlaku dengan pelbagai cara.Disebabkan dunia pekerjaan sangat kompleks dan keperluan kemasukan dalam banyak bidang adalah sangat sukar,perkara ini bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan.Untuk tujuan menguji dulu dengan menceburkan diri dalam setiap kerjaya pada situasi kerja sebenar adalah agak mustahil.Atas sebab ini,dengan mewujudkan satu keperluan untuk memadankan konsep kendiri dengan tuntutannya terhadap apa-apa bidang pekerjaan yang ditawarkan pada situasi yang sebenarnya abstrak mungkin diperlukan.Walaupun tuntutan ini menjadi seolah-olah menjadi mimpi pada siang hari,tetapi dengan melibatkan usaha untuk mencari pembantu professional melalui kaunseling atau mencari pengalaman yang berkaitan boleh membantu individu menilai kesesuaian pekerjaan dengan konsep kendirinya.

KEPUASAN KERJA: Perbezaan individu,status dan peranan
Kepuasan kerja dan kepuasan kehidupan adalah bergantung kepada sejauh mana individu memperoleh jalan keluaryang mencukupi bagi menyalurkan kebolehannya,kehendak,nilai,minat,tret-tret personaliti dan konsep kendirinya.Segalanya bergantung kepada kemantapan dalam sesuatu jenis pekerjaan ,situasi kerja,dan cara hidup yang membolehkannya berperanan dan dianggap sepadan dan sesuai dengan pengalaman ketika peringkat pertumbuhan dan penerokaan sesuatu bidang kerjaya itu.

      Seseorang individu yang berasa seronok dan puas semasa bekerja merasakan demikian kerana kedudukannya membenarkannya menonjolkan ciri-ciri dan nilainya yang dilihat sebagai penting.Dengan erti kata lain,pengalaman yang digarap semasa bekerja boleh dibandingkan dengan imej mental dirinya yang memberikan peluang yang mengcukupi untuk menjadi seperti apa yang digambarkan oleh dirinya seperti yang diingininya.Sekiranya pekerjaan yang diperlihatkan itu tidak memberikan keuntungan dan kepuasan kepadanya seperti yang digambarkan olehnya,maka ia akan berasa tidak puas hati.Ketidakpuasan ini akan mendorong individu mencari situasi kerja yang memungkinkan dirinya berperanan seperti yang diidamkannya.

KERJA SEBAGAI SATU CARA HIDUP
Konsep kerjaya sebagai satu cara hidup merupakan fokus terakhir dalam pembentukan teori ini,yang secara meluasnya diterima dan ditekankan oleh ahli sosiologi dan psikologi dan merupakan satu perkara yang tidak asing lagi kepada kaunselor.Satu bentuk penyesuaian kerjaya dan personaliti yang sewajarnya akan terhasil apabila sifat  semulajadi kerjaya itu sendiri dan gaya hidup seseorang yang merangkumi komuniti,rumah,aktiviti masa lapang,kawan-kawan dan lain-lain yang berjalan seiring dengannya adalah serasi dan sepadan dengan kecerdasan,minat dan nilai individu tersebut.Hal inilah yang dikatakan kerja sebagai satu cara hidup yang menjadi elemen asas kepada teori perkembangan kerjaya.
RUMUSAN TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA SUPER

Pemilihan kerjaya dan kecekapan,situasi tempat individu  tinggal dan bekerja serta konsep kendiri individu berubah mengikut masa dan pengalaman dan kaedah ini menjadikan proses pemilihan dan penyesuaian sebagai satu proses yang berterusan.Proses perubahan ini bolehlah dikatakan sebagai peringkat-peringkat kehidupan yang dikategorikan sebagai peringkat pertumbuhan,penerokaan,pengukuhan,pengekalan,dan penurunan.Peringkat-peringkat ini boleh dibahagikan kepada peringkat-peringkat yang lebih khusus,misalnya peringkat penerokaan;fantasi,tentative,dan realistik,dan peringkat pengukuhan;percubaan dan kestabilan.Corak semula jadi kerjaya iaitu peringkat pekerjaan yang dicapai dan urutannya,kekerapan,serta jangka masa kerja percubaan dan tetap adalah ditentukan oleh paras sosioekonomi ibu bapa,kebolehan mental,cirri-ciri personaliti dan peluang-peluang yang terdedah kepada individu.

      Perkembangan dalam peringkat kehidupan boleh dibimbing sebahagiannya dengan mempercepat proses kematangan,kebolehan dan minat dan sebahagiannya lagi dengan membantu pengujian realiti dan perkembangan konsep individu.Proses perkembangan kerjaya sebenarnya ialah proses pembentukan dan pelaksanaan konsep kendiri iaitu satu proses kompromi dengan konsep kendiri adalah hasil daripada interaksi kecenderungan,warisan system neutral dan endoktrin,peluang-peluang untuk memainkan beberapa peranan dan penilaian tentang sejauh mana hasil peranan dipersetujui oleh ketua dan rakan sejawat.

       Proses kompromi antara individu dengan faktor-faktor sosial dan antara konsep kendiri dengan realiti ialah satu permainan peranan,sama ada peranan yang dimainkan itu secara khayalan seperti dalam temu duga kaunseling atau dalam aktiviti kehidupan sebenar seperti di dalam kelas di sekolah,di kelab-kelab pekerjaan separuh masa dan pekerjaan tetap.Kepuasan kerja dan kehidupan hidup bergantung kepada sejauh mana individu memperoleh jalan keluar yang mencukupi untuk menyalurkan kebolehannya,minatnya,tret-tret personalitinya serta nilai-nilainya,juga bergantung kepada kemantapan dalam sesuatu jenis pekerjaan,situasi kerja dan cara kehidupan yang membolehkannya untuk memainkan beberapa peranan yang dianggap sepadan dan sesuai dengan pertumbuhan dan pengalaman –pengalaman  penjelajahannya.
     
Rujukan
1)      Sidek Mohd Noah (Perkembangan Kerjaya, Teori dan Praktis)
2)      Career Counseling 5th Edition. Applied Concepts of Life Planning, Verniong


No comments:

Post a Comment